Onderwijs in de praktijk: Groepen 3 t/m 8

De NTC School Budapest heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland op onderwijskundig gebied en qua Nederlands taalniveau zo min mogelijk problemen ondervinden. Nieuwe methode:In alle groepen worden taalmethodes gebruikt die ook in in Nederland gebruikt worden. Elke 8 – 10 jaar wordt een taalmethode vernieuwd. Wij hebben 10 jaar lang de methode Taal actief gebruikt en zijn klaar voor een overstap naar een andere methode. Het afgelopen schooljaar heeft groep 4 tot volle tevredenheid van alle betrokkenen gewerkt met de methode
Taal op Maat. Deze zal nu voor groep 5 ingezet worden. Over 4 jaar zal de methode schoolbreed ingevoerd zijn.

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen en schrijven. Hiertoe wordt de leesmethode De Leessleutel gebruikt. Ter aanvulling wordt gebruik gemaakt van de leesbladen van Henk Rebel en Lees aardig!

In de groepen 6 t/m 8 werken de leerlingen nog met de taalmethode Taal actief (taal, spelling en woordenschat) Daarnaast worden de leesbladen van Henk Rebel (technisch lezen) ingezet, voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip (actuele teksten met een leerlijn begrijpend lezen) en ABCDE..Ik begrijp het! (leeskaarten waar leerlingen zelfstandig mee aan het werk kunnen).

Voor cultuur gebruiken wij o.a de cultuurmap NederLAND INZICHT van de Stichting NOB, de boekenserie van Van Dam & De Wolf en de geschiedeniscanon entoen.nu. Ondersteunende materialen betreffen educatieve uitzendingen zoals Huisje Boompje Beestje, Het Klokhuis en Schooltv.

Toetsing vindt plaats met de methodegebonden toetsen en het leerlingenvolgsyteem van het Cito en Diataal.

Tijden en locatie

Het basisonderwijs bestaat dit jaar uit 35 lesweken x 2,5 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurdag x 5 + 1 verplichte familiedag x 3 uur uur = totaal 101.5 uur. De locatie is de Amerikaanse Internationale school (AISB): Nagykovácsi Campus,    Nagykovácsi 2094.

Lestijden en kosten: zie de schoolgids.